Het Deltaplan voor de zorg bespaart jaarlijks 35 miljard!

Brief AVMV bestuur aan VWS

Bunnik, 24 oktober 2011

Geachte leden van de vaste commissie VWS,

Namens de Algemene Vereniging van Medische Verzekerde (www.AVMV.nl)  willen wij u graag informeren over de standpunten van onze vereniging ten aanzien van de begrotinggezondheidszorg 2012 van het ministerie van VWS.

Wat is de AVMV?
Mocht u niet op de hoogte zijn van het bestaan of doelstellingen van de AVMV, lichten wij deze graag nog even toe. De AVMV is een jonge snel groeiende vereniging van verontruste burgers over de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg.

De AVMV is opgericht omdat wij denken dat met de juiste focus, de gezondheid van de Nederlander enorm kan toenemen en de kosten daardoor beheersbaar worden en zelf zouden kunnen worden verlaagd. Volgens onze leden zijn er mogelijkheden te over om deze kostenstijging tegen te gaan.

Deltaplan voor de zorg
Op 7 april 2009 hebben wij een Deltaplan voor de gezondheidszorg gelanceerd waarin wij ingaan op alle punten die hierin aan kunnen bijdragen

http://www.avmv.nl/documents/Deltaplan%20voor%20de%20gezondheidszorg-2009-7-4.pdf

Met de uitvoering van de voorstellen uit dit Deltaplan kan de gezondheid van de Nederlander aanzienlijk verbeteren. Tegelijkertijd ontstaat zonder bezuinigingen een economisch en sociaal veel sterker Nederland doordat tenminste 35 miljard euro (50% van het totaal) wordt bespaard.

De AVMV zet zich in om de reeds beschikbare kennis over met name preventieve zorg bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Opdat mensen zelf over de kennis kunnen beschikken om hun leefstijl aan te passen om daarmee op individueel niveau  een betere gezondheid te realiseren. Daarbij streven wij er in het bijzonder naar om voor beleidsmakers een partner te zijn in het ontginnen en beschikbaar maken van onderzoek en kennis opdat beleidswijzigingen en Kamervragen gefundeerd kunnen worden ingediend.

Belangrijkste conclusies op de begroting 2012
Als verzekerden worden wij nu nog meer dan in 2010 geconfronteerd met hogere premies, een hoger eigen risico en verdere uitkleding van het basispakket. De AVMV is van mening dat deze kostenstijging en verschraling niet nodig is wanneer meer Nederlanders kunnen worden geïnspireerd en aangespoord hun leefstijl te veranderen en tegelijkertijd er beleid wordt ontwikkeld om ongewenst gedrag te ontmoedigen. Wij vinden dat de overheid in de eerste plaats de rol van regisseur op zich zou moeten nemen, door de ontwikkeling van beleidsinstrumenten waarmee bijsturing kan ontstaan in de gehele voedselketen, te beginnen bij de boer, de voedselproducenten, supermarkten en tot slot de horeca.

Voor onze stelling name dat de eet- en leefgewoonten de gezondheidskosten sterk beïnvloeden zien wij steeds meer bewijs. Recentelijk verscheen daarover ook het rapport van het RIVM (oktober 2011).

Het RIVM concludeert daarin o.a.: “Nederlanders eten nog steeds te weinig fruit, groente, vis en vezel. Wel is het type vet in de voeding verbeterd, doordat vooral de hoeveelheid transvetzuren in voedingsmiddelen is afgenomen. Het aandeel verzadigde vetzuren in de voeding is echter nog ongunstig en overgewicht komt frequent voor. (—) Belang gezond voedingspatroon: Een gezond voedingspatroon is van belang om overgewicht en chronische ziekten tegen te gaan. Met de verkregen kennis van het huidige consumptiepatroon kan een gezondere voeding worden gestimuleerd. Dit kan via veranderingen in het voedselaanbod en het voedingsgedrag. Inname van vitamines en mineralen: Uit de peiling blijkt ook dat een deel van de bevolking minder vitamine A, B1, C en E, magnesium, kalium en zink binnen krijgt dan wordt aanbevolen. Onderzoek is nodig naar de effecten hiervan op de gezondheid. Verder wordt het advies aan specifieke leeftijdsgroepen voor hogere inname van foliumzuur (voor vrouwen die zwanger willen worden), vitamine D (voor senioren), ijzer (voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd) en calcium (voor adolescenten) lang niet altijd opgevolgd.
Dit onderschrijft de adviezen van de Gezondheidsraad aan genoemde groepen om foliumzuur- en vitamine D-supplementen te slikken. Voor de lage inname van ijzer en calcium zijn de gezondheidsconsequenties onduidelijk. Hiernaar is meer onderzoek nodig.”

De hoogste zorgkosten treden op in de 5 jaar voorafgaand aan het overlijden. Veel van deze kosten zijn vermijdbaar, wanneer er meer aandacht komt voor voeding en de inname van voldoende nutriënten. Stelt u zich eens voor wanneer wij dit cijfer zelfs met een vergrijzende bevolking naar beneden zouden kunnen brengen en wat dit betekent voor de kostenontwikkeling van de zorg! De AVMV is van mening dat enkel een aanpassingen in de suppletie van Vitamine D voor alle  bevolkingsgroepen al tot direct kostenverlaging en enorme verbetering van de gezondheid zou kunnen leiden in 2012!

In de bijlage hebben wij een aantal punten van de begroting specifiek becommentarieert. Wij hopen dat u de moeite zult willen nemen deze punten te lezen.

Wij zijn gaarne bereid het een en ander nader toe te lichten en verzoeken u om ons hiertoe in de gelegenheid te stellen.  Verder nemenwij ons voor om bij de behandeling aanwezig te zijn, wellicht dat wij bij die gelegenheid even met u kunnen kennis maken?

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de AVMV

Ir. L. B. (Linda) Woudstra, toetredend voorzitter AVMV

Dr. E.F.Vogelaar, scheidend voorzitter