AVMV herinnert MP Rutte aan het Deltaplan

Brief aan Minister President Mark Rutte

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Minister-President tevens minister: Drs. M. Rutte (VVD)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Minister: Drs. M.J.M. Verhagen tevens vice Minister-President (CDA)

Fractievoorzitter PVV, de heer G. Wilders

 

Soest , 14 maart 2012

Onderwerp: Open brief

Geachte heer Rutte, heer Verhagen en de heer Wilders,

Met grote zorg volgen wij de ontwikkelingen ten aanzien van de voorgenomen extra bezuinigingen tot
10 miljard per jaar. U heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen 3 weken tot een besluit te komen,
wat deze bezuinigingen zullen treffen.

Mogen wij u in herinnering brengen, het door ons voorgestelde Deltaplan (zie bijlage) voor de
gezondheidszorg. Waarin wij door snel in te voeren maatregelen bezuinigingen oplopend tot 30
miljard per jaar hebben voorgesteld. Deelplannen uit ons rapport met een bezuinigingseffect ter
waarde van 10 miljard euro per jaar is reeds in januari 2010 door minister Klink in ontvangst genomen.

Onze motivatie voor het opstellen van een advies zoals het Deltaplan komt voort uit een grote
betrokkenheid met de gezondheid van onze bevolking en de mogelijkheden die wij zien om met name
door preventie ons gezamenlijk doel te bereiken, te weten een uitmuntende gezondheidszorg voor een
prijs die de toegankelijkheid van de zorg voor iedere Nederlander waarborgt. Met het doorvoeren van
onze voorstellen is verhoging van de basispremies, voor zowel het individu als bijdragen via de
overheid en de werkgevers, niet nodig.

Om dat te bereiken, zijn wij van mening dat bij een groot deel van de inspanningen meer gestuurd
moet worden op preventie. Speerpunt in ons voorstel is de verhoging van een aantal essentiële
bouwstoffen in de voedselketen. En in het bijzonder de verhoging van vitamine D3, die met name een
reductie van het aantal kankergevallen in Nederland op korte termijn kan laten zien. ( Zie bijlage)

Deze aanpak levert slechts voordelen op en stimuleert de economie duurzaam.

De AVMV heeft binnen haar organisatie meer dan 40 jaar wetenschappelijke kennis over de effecten
van voeding, essentiële voedingstoffen, vitamines en mineralen op de gezondheid van mensen in huis.
Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de eerste lijn. Een recent door ons uitgevoerde
studie laat zien dat een besparing van 30% realistisch is op de totale zorgkosten door de eerste
lijn. Verder zijn er weer nieuwe ontwikkelingen bij kanker en de behandeling van aandoeningen in
het autistisch spectrum.

Gaarne willen wij dit in een gesprek nader toelichten. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,
Dr. E. Vogelaar, tel: 06-22786920

Ir. L. Woudstra, tel. 06-54685458
Namens de leden van de Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden zie www.avmv.nl

 

Reageer